Zarządzenie Nr GG.00501.126.2017.RS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 października 2017 r. w sprawie odpłatnego rozwiązania przed upływem terminu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczy

Zarządzenie Nr GG.00501.126.2017.RS Burmistrza Gminy Mosina z dnia 11 października 2017 r.


w sprawie odpłatnego rozwiązania przed upływem terminu umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczystego wraz z przeniesieniem własności budynku

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 17, art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 t.j.) oraz art. 25 ust. 1 oraz art. 33 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 t.j.), a także w wykonaniu § 3 ust. 1 Uchwały Nr XX/146/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2012 r., poz. 1697) zarządzam, co następuje:

§ 1.
1. Wyraża się zgodę na odpłatne rozwiązanie, przed upływem terminu, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej powstałego w wyniku zawarcia umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste, dotyczącego nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mosina oznaczonej w ewidencji gruntów prowadzonej przez Starostę Poznańskiego jako: obręb Mosina, działka nr ewid. 2154/1, o powierzchni 0.1359 ha, oraz działka nr ewid. 2154/2 o pow. 0.0679 ha zapisanej w księdze wieczystej KW nr PO1M/00020293/7.
2. Działka nr 2754/1 zabudowana jest budynkiem jednokondygnacyjnym, wolnostojącym, bez podpiwniczenia, z dachem jednospadowym płaskim, który w zamian za ustalone wynagrodzenie przejdzie na własność Gminy Mosina. Nabycie prawa własności przedmiotowego budynku następuje z przeznaczeniem na świetlicę osiedlową.
3. Działka nr 2154/2 stanowi pas drogowy ulicy Krosińskiej.

§ 2.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.