Zarządzenie Nr BG.00501.94.2017 z dnia 17 lipca 2017 r. zmieniające Zarządzenie w sprawie określenia zasad, procedury, sposobu weryfikacji oraz formy konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina w

Zarządzenie Nr BG.00501.94.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 17 lipca 2017 r.

 
zmieniajace Zarządzenie w sprawie określenia zasad, procedury, sposobu weryfikacji oraz formy konsultacji z mieszkańcami Gminy Mosina wniosków składanych do projektu budżetu Gminy na 2018 rok.
 
 
Na podstawie Uchwały Nr XLVIII/557/17 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Mosina  w sprawie Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina na 2018 r. oraz   art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.), w związku z § 1 ust. 1 Uchwały Nr XVII/110/11 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 września 2011 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
 
 
§ 1
W Zarządzeniu Nr BG.00501.67.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie określenia zasad, procedury, sposobu weryfikacji oraz formy konsultacji 
z mieszkańcami Gminy Mosina wniosków składanych do projektu budżetu Gminy na 2018 rok Załącznik nr 6 - Karta Oceny Projektu otrzymuje brzmienie:
 
Załącznik nr 6
do Zarządzenia  Nr  BG.00501.67.2017
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 maja 2017 r.
 
KARTA OCENY PROJEKTU
Budżetu Obywatelskiego Gminy Mosina
Nazwa projektu
 
Wnioskodawca projektu
 
 
Weryfikacja wstępna
Kryteria
Komórka merytoryczna
TAK
NIE
Wnioskodawca jest mieszkańcem Gminy Mosina
 
 
 
Wnioskodawca ukończył 18 lat
 
 
 
Prawidłowy PESEL wnioskodawcy
 
 
 
Załączona lista poparcia projektu
 
 
 
Lista osób popierających projekt zawiera przynajmniej 20 podpisów mieszkańców
 
 
 
Osoby popierające projekt, mieszkańcy Gminy Mosina, ukończyły 18 lat
 
 
 
Prawidłowe numery PESEL osób popierających projekt
 
 
 
Projekt złożono w terminie
 
 
 
Załączony opis projektu
 
 
 
Oszacowany koszt projektu
 
 
 
 
Projekt zweryfikowany POZYTYWNIE
Projekt zweryfikowany NEGATYWNIE
 
Data wezwania do uzupełnienia
 
Termin uzupełnienia (7 dni)
 
 
.............................................................................................................................................................................................
Podpis i data
 
Data uzupełniania braków
 
Projekt zweryfikowany POZYTYWNIE
Projekt zweryfikowany NEGATYWNIE
 
..................................................................................................................................................................................................................
Podpis i data
 
 
Weryfikacja  merytoryczna
 
Kryteria
Komórka merytoryczna
TAK
NIE
Nie dotyczy
Projekt jest możliwy do zrealizowania w ciągu jednego roku budżetowego
 
 
 
 
Projekt jest zgodny z zadaniami publicznymi gminy
 
 
 
 
Projekt jest zgodny z obowiązującym prawem
 
 
 
 
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego umożliwia lokalizację projektu
 
 
 
 
Warunki infrastrukturalne umożliwiają realizację projektu na danym terenie
 
 
 
 
Projekt będzie zlokalizowany na gruncie gminnym
 
 
 
 
Dysponent gruntu gminnego lub obiektu udzielił zezwolenia na lokalizację projektu
 
 
 
 
Teren, na którym ma być realizowany projekt, nie jest przeznaczony na sprzedaż lub inny cel
 
 
 
 
Nie są prowadzone prace nad zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, którego zapisy mogą nie zezwalać na realizację projektu
 
 
 
 
Projekt nie ma charakteru komercyjnego
 
 
 
 
Koszt projektu oszacowano prawidłowo
 
 
 
 
 
 
..............................................................................................................................................................................................
 
Podpis i data
 
Projekt zweryfikowany POZYTYWNIE
Projekt zweryfikowany NEGATYWNIE
 
Uzasadnienie
 
 
Data wezwania do uzupełnienia
 
Termin uzupełnienia (7 dni)
 
 
...............................................................................................................................................................................
Podpis i data
 
 
Data uzupełniania braków
 
Projekt zweryfikowany POZYTYWNIE
Projekt zweryfikowany NEGATYWNIE
 
...................................................................................................................................................
Podpis i data
 
 
§ 2
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Zastępcy Burmistrza Gminy Mosina.
 
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.