Zarządzenie Nr BG 00501.143.2017 z dnia 10 listopada 2017r. w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr BG 00501.143.2017
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 10 listopada 2017r.
 
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017r. poz.1875 t.j.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn.zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze
ds. transportu i utrzymania mienia komunalnego  w skład, której wchodzą:
 
1.    Przemysław Mieloch - Przewodniczący Komisji;
2.    Joanna Pawlicka   - Członek Komisji;
3.    Justyna Kaczmarczyk  - Sekretarz Komisji.
 
§ 2
Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
§ 3
Traci moc Zarządzenie Nr BG.00501.139.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 listopada  2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej.
§ 4
Komisja zakończy pracę do dnia 30 listopada 2017r.
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.