Zarządzenie Nr OŚ.00501.132.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 października 2017 r.

OŚ.6232.48.2017

Zarządzenie Nr OŚ.00501.132.2017

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 25 października 2017 r.

 

w sprawie powołania Zespołu kontrolującego.

 

Na podstawie art. 379 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 z późn. zm.) w związku z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289), art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r., poz. 1629 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

  1. Powołuję Zespół do przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez właścicieli nieruchomości przepisów dotyczących obowiązku:

1)      przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);

2)      gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych (art. 5 ust. 1 pkt 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);

3)      pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi (art. 5 ust. 1 pkt 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach);

4)      ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są obowiązani
do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez:

a) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych lub

5)      b) gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 - przez okazanie takich umów
i dowodów uiszczania opłat za te usługi (art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach
);

6)      umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki
z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia
o ustaleniu tego numeru (art. 47b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne)

7)      inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest i przekazania przedmiotowej informacji do wójta, burmistrza lub prezydenta (§ 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji i urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r. poz. 31).

 

2.      W skład zespołu kontrolującego wchodzą:

1)      Dominika Grząślewicz-Gabler – Kierownik zespołu,

2)      Wojciech Kubiak – Członek zespołu,

3)      Martyna Tonińska – Członek zespołu,

4)      Andrzej Woźniak – Członek zespołu,

5)      Mirosław Przynoga – Członek zespołu,

6)      Włodzimierz Głuchy – Członek zespołu,

7)      Dariusz Żurawski – Członek zespołu,

8)      Mariusz Szczukocki – Członek zespołu,

9)      Stefan Silski – Członek zespołu,

10)  Grażyna Cichocka – Członek zespołu.

 

§ 2

  1. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych, Burmistrz Gminy Mosina powiadomi właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Mosina o czasie, miejscu i zakresie kontroli.

 

  1. Z wykonanych czynności Zespół sporządzi protokół, który przedłoży Burmistrzowi Gminy Mosina.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.