Zarządzenie nr MK.00501.159.2017.AW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do użyczenia

Zarządzenie nr MK.00501.159.2017.AW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 7 grudnia 2017r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do użyczenia 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 466 z późn. zm.) oraz art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 1875)  
zarządzam, co następuje:

§ 1.
Przeznacza się do oddania w użyczenie lokale użytkowe stanowiący własność Gminy Mosina wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik do niniejszego Zarządzenia.  
§ 2.
Wykaz o którym mowa w § 1 podlegają wywieszeniu na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie,  na stronie internetowej Gminy Mosina, a informacja o wywieszeniu wykazu podana jest do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie.  
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego.  
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś
Załącznik: