Zarządzenie nr FB.00501.163.2017.EW z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2018 r.

Zarządzenie nr FB.00501.163.2017.EW
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 grudnia 2017 r.  
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu projektów z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina w 2018 r.
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm[1]) oraz Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2011 r., Nr 25, poz. 572, Nr 158, poz. 2572, z 2014 r., poz. 112) zarządza się, co następuje:  

§ 1  

Burmistrz Gminy Mosina ogłasza otwarty konkurs projektów na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina. 

 § 2

Do konkursu mogą przystąpić kluby sportowe, prowadzące działalność w dziedzinach objętych konkursem. 

 § 3  

Projekty należy składać na formularzach zgodnych z wymogami określonymi w ogłoszeniu.  

§ 4 

 Zasady i termin składania projektów zawarto w ogłoszeniu o otwartym konkursie projektów stanowiącym załącznik do zarządzenia.  

§ 5 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Burmistrz Gminy Mosina
Jerzy Ryś                           Załącznik
do Zarządzenia nr FB.00501.163.2017.EW Burmistrza Gminy Mosina z dnia 12 grudnia 2017 r.    


OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE PROJEKTÓW  Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY MOSINA  


Na podstawie Uchwały nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina.  

1. Celem otwartego konkursu projektów jest wsparcie realizacji projektów dotyczących zadań całorocznych oraz krótkoterminowych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina realizowanych od 10 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Ogólna kwota dotacji do podziału na wszystkich oferentów wynosi 275 000,00 zł.  

2. Planowana kwota w ramach otwartego konkursu projektów znajduje się w budżecie Gminy Mosina na 2018 r.  

3. Klub sportowy składający projekt na realizację zadania publicznego zobowiązany jest wykazać się wkładem własnym w wysokości nie niższej niż 20 % całkowitych kosztów związanych z realizacją zadania publicznego. Do wkładu własnego zalicza się środki pieniężne posiadane przez podmiot składający ofertę, które zostaną zaangażowane w realizację zadania publicznego. Dopuszcza się możliwość zaliczenia do wkładu własnego oprócz środków pieniężnych zaangażowanych w realizację zadania- wkładu niefinansowego w postaci wkładu osobowego, czyli pracy społecznej członków oraz świadczenia wolontariuszy. Wysokość wkładu niefinansowego nie może stanowić więcej niż 5% całkowitego kosztu realizacji zadania publicznego. Ponadto w przypadku zadeklarowania w ramach wkładu własnego- wkładu niefinansowego, 1 godzina pracy wolontariusza lub członka stowarzyszenia wynosi 25,00 zł.  

4. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości dofinansowania i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonego projektu.  

5. Kluby sportowe składające projekty:
1) nie działają w celu osiągnięcia zysku,
2) wykonują zadania samodzielnie,
3) prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem,
4) posiadają kadrę i zaplecze odpowiednie do realizacji zadania,
5) posiadają doświadczenie w realizacji określonego typu zadania,
6) umożliwiają organowi zlecającemu sprawowanie kontroli realizacji zadania,
7) realizują zadania na rzecz mieszkańców Gminy Mosina.  

6.  Projekt biorący udział w konkursie powinien być sporządzony na druku, który stanowi załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/7/10 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina.

7. W przypadku imprez sportowych z zakresu piłki nożnej, imprez biegowych i rowerowych organizowanych na terenie Gminy Mosina, minimalna liczba uczestników bezpośrednich z Gminy Mosina wynosi minimum 25 %  wszystkich uczestników, natomiast opłata startowa wnoszona przez uczestnika nie może być wyższa niż 70,00 zł i przeznaczona jest w całości na realizowane zadanie.  

8. W przypadku zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej organizowanych na terenie Gminy Mosina minimalna liczba uczestników bezpośrednich z Gminy Mosina wynosi 100 osób. Opłata pobierana od uczestnika zadania w formie składki członkowskiej lub opłaty za udział w zajęciach nie może być wyższa niż 60,00 zł miesięcznie.  

9.  Do projektu należy dołączyć :
1) aktualny odpis z właściwego rejestru,
2) aktualny dokument określający cel i zadania podmiotu (statut),
3) w przypadku organizacji działających przez pełnomocnika wymagane jest oryginał dokumentu poświadczającego udzielenie pełnomocnictwa wraz z potwierdzeniem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17,00 zł (opłaty tej nie wnoszą organizacje posiadające status pożytku publicznego). W przypadku złożenia przez Klub sportowy więcej niż jednego projektu, załączniki formalne należy dołączyć do jednego z nich, wskazując w pozostałych wnioskach ten, który zawiera wymagane dokumenty.  

10.  Środki finansowe przekazane w ramach dotacji mogą zostać przeznaczone na:
1) realizację programów szkolenia sportowego,
2) zakup sprzętu sportowego, którego cena jednostkowa nie przekracza kwoty 700,00 zł,
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
4) pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
5) sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
6) pozostałe koszty merytoryczne oraz koszty obsługi zadania w tym koszty administracyjne. Dopuszcza się możliwość zakupu przedmiotów i urządzeń biurowych niezbędnych przy realizacji zadania jeśli ich wartość jednostkowa nie przekracza kwoty 500,00 zł.  

11. Środki finansowe przekazane w ramach dotacji nie mogą zostać przeznaczone na:
1)  transferu zawodnika z innego klubu sportowego,
2) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub zawodnika tego klubu,
3)  zobowiązań klubu sportowego z zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
4) odsetek z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań.  

12.  Projekty sporządzone wadliwie, nieczytelne, nie zawierające podpisów osób uprawnionych do reprezentowania klubu sportowego lub niekompletne co do wymaganego zestawu dokumentów lub informacji- pozostają bez rozpatrzenia.  

13.  Zasady przekazania i rozliczenia dotacji oraz wykonania zadania przez kluby sportowe biorące udział w konkursie, którym przyznano środki zostaną szczegółowo określone w umowie o realizację zadania publicznego. Umowa zawierać będzie w szczególności: nazwę realizowanego zadania, termin jego wykonania, wysokość uzyskanej dotacji, termin jej wykorzystania oraz sposób rozliczenia.  

14.  Projekt należy złożyć w zamkniętej kopercie z opisem: „Projekt z zakresu rozwoju sportu" w terminie od 13 grudnia 2017 r. do 7 stycznia 2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mosinie lub przesłać na adres  Pl. 20 Października 1, 62-050 Mosina. O terminie złożenia oferty decyduje data faktycznego doręczenia oferty do Urzędu.  

15.  Projekty złożone przez podmioty uprawnione będą analizowane i oceniane przez komisję konkursową według następujących kryteriów :
1)   kryteria formalne:
a)      projekt został złożony w terminie,
b)      projekt został złożony na właściwym formularzu,
c)      projekt został podpisany przez osoby upoważnione;
2)   kryteria merytoryczne:
a)      znaczenie zgłoszonego projektu dla rozwoju sportu na terenie Gminy Mosina,
b)      merytoryczne przygotowanie oferty,
c)      spójność kalkulacji kosztów realizacji projektu z zakresem rzeczowym projektu,
d)     możliwość realizacji projektu przez podmiot dotowany (w tym zaplecze kadrowe),
e)      dotychczasowe wykorzystanie przez wnioskodawcę dotacji z budżetu Gminy Mosina.  

[1]  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r., poz. 2232