Informacja dot. przetwarzania danych osobowych

Realizacja obowiązku informacyjnego o ochronie danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informujemy, że:
 
 1. Administratorem (ADO) Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Mosina reprezentowana przez Burmistrza Gminy Mosina z siedzibą: Urząd Miejski w Mosinie tel. +48 618-109-500, adres e-mail: um@mosina.pl
 2. Funkcję Inspektora Ochrony Danych pełni: Bartosz Dmochowski, tel. 618-109-522, e-mail: iod@mosina.pl.
 3. W sprawach związanych z Pana/Pani danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
 4. Cel przetwarzania oraz podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przedstawia tabela:
Cel przetwarzania
Podstawa prawna przetwarzania
Okres przechowywania danych
Przeprowadzenie postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego, zawarcie umowy i jej realizacja oraz dokonanie płatności za wykonane zamówienie publiczne (dostawy/usługi/roboty budowlane) w ramach umów cywilno-prawnych
 • Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
5 lat
Zatrudnienie pracowników, wypłacanie wynagrodzenia, zgłaszanie do ubezpieczeń pracowników i członków rodzin, wypłacanie świadczeń socjalnych
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
 • Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
 • Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą
do 50 lat w zależności od kategorii sprawy (Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach) zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
Rekrutacja pracowników
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
 • Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą
Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
Przyjmowanie i publikowanie oświadczeń majątkowych od osób zobowiązanych do ich składania
 • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej
6 lat
Pobieranie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatków od nieruchomości, rolnych i leśnych od osób fizycznych i prawnych, podatków od środków transportowych
 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa
 • Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, przyznawanie ulg z tytułu nabycia gruntów rolnych, ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2018 r.
 • Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym
Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
Wydawanie decyzji o zgromadzeniach publicznych, organizacja imprez masowych
 • Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach
 • Ustawa z 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych
Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
Zarządzanie kryzysowe, obrona cywilna, obronność
 • Ustawa z 22 sierpnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych
Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
Utrzymanie czystości i porządku, ochrona środowiska i przyrody, gospodarka wodna, zagospodarowanie przestrzenne, ustalanie granic nieruchomości, sprzedaż, najem, dzierżawa, zarząd, użyczenie i użytkowanie nieruchomości, zarząd nad drogami publicznymi
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
 • Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne
 • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 • Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
 • Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny
 • Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne
 • Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
 • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
Zapewnienie bezpieczeństwa osób
i mienia (dane osobowe pracowników, interesantów) poprzez prowadzenie monitoringu
 • Art. 6 ust. 1 lit. c RODO
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
Okres nie dłuższy niż 30 dni
Rejestracja, dokonywanie zmian i wyrejestrowywanie działalności gospodarczej w CEiDG
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej
Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
Szacowanie szkód łowieckich, usuwanie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi i wypłata odszkodowań
 • Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie
 • Ustawa z dnia 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej
Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
Wydawanie dowodów osobistych, prowadzenie rejestru mieszkańców i cudzoziemców, sporządzanie aktów stanu cywilnego
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
Zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt
Wysyłanie newsletter'a
 • Zgoda osoby, której dane dotyczą
Do momentu wycofania zgody
Udział w zajęciach, konkursach, konsultacjach, promocjach itp.
 • Zgoda osoby której dane dotyczą
Do momentu wycofania zgody
Umożliwienie kontaktu w celu udzielenia wsparcia stronom realizującym zadania związane z pomocą poszkodowanym w skutek wojen oraz udostępnienia danych osobowych innym podmiotom w celu organizacji pomocy
 • Art. 6 ust. 1 lit. a i e RODO
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wsparcia, względnie do momentu wycofania zgody
Umożliwienie kontaktu w celu uzyskania wsparcia osobom poszkodowanym w skutek wojen
 • Art. 6 ust. 1 lit. d i e RODO
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do uzyskania pomocy
 
 1. W zakresie przetwarzania danych osobowych, posiada Pan/Pani następujące prawa:
Realizacja przez ADO tych praw uzależniona jest od możliwości zidentyfikowania osoby występującej z żądaniem, aby mieć pewność, że zostało ono złożone przez osobę do tego uprawnioną.

 1. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa.
 2. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów przedstawionych w tabeli, za wyjątkiem celów wynikających z przepisów prawa, gdzie podanie danych jest obowiązkowe. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niezrealizowaniem celu, dla którego miały być przetwarzane.
 3. Pana/Pani dane nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również w formie profilowania.
 4. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 5. Pana/Pani dane będą udostępnianie odbiorcom danych w sytuacjach wynikających z przepisów prawa. W niektórych sytuacjach, Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane, jeśli będzie to konieczne do wykonywania ustawowych zadań ADO lub w celu ochrony Pana/Pani żywotnych interesów oraz realizacji przez Administratora zadań w interesie publicznym. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom, z którymi ADO ma zawarte umowy powierzenia danych w związku ze świadczeniem usług na rzecz ADO przez te podmioty, a także przekazane podmiotom zewnętrznym (np. NGO) w związku z koniecznością realizacji zadań, dla których zostały zebrane (np. pomoc humanitarna).