Zarządzenie Nr BG 0050.82.2018 z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej

Zarządzenie Nr BG 0050.82.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia  6 czerwca  2018 r.
w sprawie: Powołania Komisji Konkursowej.
 
Na podstawie art.33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz.1875 z późn.zm.) oraz art. 6 i art. 11-16 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn.zm.) zarządzam co następuje:
 
 
§ 1. Powołuje Komisję Konkursową do przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze Strażnika Straży Miejskiej w skład, której wchodzą:
 
1.    Julia Olejniczak -Kowalska   - Przewodnicząca  Komisji;
2.    Jarosław Dobicki   -  Członek Komisji;
3.    Agnieszka Fajfer - Sekretarz Komisji.
 
§ 2. Do zadań Komisji należy wytypowania kandydatów do rozmów kwalifikacyjnych zgodnie z procedurą Rekrutacyjną oraz wskazanie kandydata do zatrudnienia.
 
§ 3. Komisja zakończy pracę do dnia 30 czerwca 2018r.

§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.