Zarządzenie Nr BG.0050.85.2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie

Zarządzenie Nr BG.0050.85.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 czerwca 2018 r.
 
w sprawie upoważnienia pracowników Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie
 
Na podstawie § 8 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. poz. 1061) oraz art. 268 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 r. poz. 149 i poz. 650) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.  Upoważniam następujących pracowników zatrudnionych w Dziale Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie do postępowań w sprawach świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć oraz do przekazywania informacji, o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej oraz o informowaniu go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start z wyłączeniem wydawania w tych sprawach decyzji:
1)     Danutę Nowak,
2)     Monikę Lulka-Wierzbińską,
3)     Joannę Ogrodowską,
4)     Katarzynę Michałowską,
5)     Michalinę Dymalską,
6)     Julitę Ferbińską,
7)     Magdalenę Woźną.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.