Zarządzenie Nr BG.0050.84.2018 z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie

Zarządzenie Nr BG.0050.84.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 14 czerwca 2018 r.
 
 
w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie
 
Na podstawie § 8 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start" (Dz. U. poz. 1061) zarządzam, co następuje:
 
§ 1. Upoważniam Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mosinie - Panią Lidię Skupin-Wójtowską do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia dobry start, a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji, oraz przekazywania informacji, o przyznaniu świadczenia dobry start na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej oraz o informowaniu go o możliwości odebrania od tego organu informacji o przyznaniu świadczenia dobry start.
 
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.