ZARZĄDZENIE nr OP.00501.93.2018 z dnia 04.07.2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE nr OP.00501.93.2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 04.07.2018 r.
    w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.    
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 i 1000 ), art. 9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm)  oraz § 10 ust. 1 - 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393)  zarządza się, co następuje: 
§ 1
Powołuje się Komisje Egzaminacyjne do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycieli. Składy poszczególnych Komisji Egzaminacyjnych oraz terminy ich  posiedzeń, określone zostały w załączniku nr 1 do zarządzenia.  
§ 2  
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu. 
§ 3  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.          

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr OP. OP.00501.93.2018 z dnia 04 lipca 2018 r.

I. Komisje powołane na dzień 9 lipca 2018 r. Miejsce posiedzenia komisji egzaminacyjnych: sala 13 Urzędu Miejskiego w Mosinie - budynek nr 2, ul. Dworcowa 3.
 1. godz. 8.00 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią Olgę Kiepas - Graclik- nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej Szkoły Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie
Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek, (Lidia Baraniak - przewodniczący komisji w rezerwie)
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agata Elbanowska
Dyrektor szkoły: Anna Bąk
Ekspert MEN: Wanda Rachut
Ekspert MEN: Małgorzata Szajek  
 1. godz. 9:15 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią Anete Brylewską  - nauczyciela wychowania przedszkolnego w Przedszkolu nr 4 „Bajkowy Domek" w Mosinie.
Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek, (Lidia Baraniak - przewodniczący komisji w rezerwie)
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agata Elbanowska
Dyrektor szkoły: Zuzanna Tylska
Ekspert MEN: Wanda Rachut
Ekspert MEN: Mariola Głuszczak  
 1. godz. 10:30 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią Natalię Piotrowską - nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach
Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek , (Lidia Baraniak - przewodniczący komisji w rezerwie)
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agata Elbanowska
Dyrektor szkoły: Arkadiusz Jurek
Ekspert MEN: Wanda Rachut
Ekspert MEN: Mariola Głuszczak
Przedstawiciel NSZZ „Solidarność": Izabela Potocka  
 1. godz. 11:45 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią Justynę Roszak - Patela nauczyciela religii w Zespole Szkół w Krośnie
Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek, (Lidia Baraniak - przewodniczący komisji w rezerwie)
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agata Elbanowska
Dyrektor szkoły: Grażyna Bartkowiak
Ekspert MEN: Mariola Głuszczak
Ekspert MEN: Małgorzata Szajek 
 1. godz. 13:00 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią Magdalenę Pytel - Kania - pedagoga w Szkole Podstawowej „Pod Lipami" w Krosinku
Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek, (Lidia Baraniak - przewodniczący komisji w rezerwie)
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agata Elbanowska
Dyrektor szkoły: Bogumiła Woroch
Ekspert MEN: Małgorzata Szajek  
Ekspert MEN: Mariola Głuszczak  
 1. godz. 14:15 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią Annę Ciążkowską - pedagoga w Szkole Podstawowej nr 1 w Mosinie
Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek, (Lidia Baraniak - przewodniczący komisji w rezerwie)
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agata Elbanowska
Dyrektor szkoły: Ewa Agnieszka Szymańska
Ekspert MEN: Małgorzata Szajek
Ekspert MEN: Mariola Głuszczak  

II. Komisje powołane na dzień 10 lipca 2018 r.  Miejsce posiedzenia komisji egzaminacyjnych: sala 13 Urzędu Miejskiego w Mosinie - budynek nr 2, ul. Dworcowa 3.
 1. godz. 8:30 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią  Magdalenę Jankowską nauczyciela języka angielskiego w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach
Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek, (Lidia Baraniak - przewodniczący komisji w rezerwie)
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agata Elbanowska
Dyrektor szkoły: Katarzyna Skrzypczak
Ekspert MEN: Hanna Marcinkowska
Ekspert MEN: Julitta Włodarczyk 
 1. godz. 9:45 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią Dorotę Czerwik nauczyciela wychowawcy świetlicy w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach
Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek, (Lidia Baraniak - przewodniczący komisji w rezerwie)
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agata Elbanowska
Dyrektor szkoły: Katarzyna Skrzypczak
Ekspert MEN: Julitta Włodarczyk
Ekspert MEN: Hanna Marcinkowska 
 1. godz. 11:00 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią  Elżbietę Koralewską nauczyciela matematyki w Szkole Podstawowej im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie
Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek, (Lidia Baraniak - przewodniczący komisji w rezerwie)
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agata Elbanowska
Dyrektor szkoły: Anna Bąk
Ekspert MEN: Hanna Marcinkowska
Ekspert MEN: Julitta Włodarczyk 
 1. godz. 12:15 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią Anne Walkowiak - Taciak nauczyciela matematyki w Szkole Podstawowej „Pod Lipami" w Krosinku
Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek, (Lidia Baraniak - przewodniczący komisji w rezerwie)
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agata Elbanowska
Dyrektor szkoły: Bogumiła Woroch
Ekspert MEN: Hanna Marcinkowska
Ekspert MEN: Julitta Włodarczyk 
 1. godz. 13:30 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez
  Panią Magdalenę Latos nauczyciela języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Arkadego Fiedlera w Czapurach
Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek, (Lidia Baraniak - przewodniczący komisji w rezerwie)
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agata Elbanowska
Dyrektor szkoły: Arkadiusz Jurek
Ekspert MEN: Julitta Włodarczyk
Ekspert MEN: Hanna Marcinkowska 
 1. 14:45 - Komisja egzaminacyjna powołana na wniosek złożony przez Panią Dorotę Konik nauczyciela języka polskiego w Szkole Podstawowej im. Adama Wodziczki w Rogalinku
Przewodniczący komisji: Anna Balcerek-Kałek, (Lidia Baraniak - przewodniczący komisji w rezerwie)
Przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty: Agata Elbanowska
Dyrektor szkoły: Monika Szufnarowska
Ekspert MEN: Julitta Włodarczyk
Ekspert MEN: Hanna Marcinkowska