Zarządzenie Nr OŚ.00501.95.2018 z dnia 4 lipca 2018 r.

 

Zarządzenie Nr OŚ.00501.95.2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 4 lipca 2018 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 45 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 i 1000) zarządzam, co następuje:

 

§ 1

 

Powołuję komisję przetargową do przeprowadzenia postępowania na sprzedaż drewna, pozyskanego z nieruchomości stanowiących własność Gminy Mosina,

 

zwaną dalej komisją.

§ 2

Na członków komisji powołuję:

1)      Dominikę Grząślewicz - Gabler,

2)      Martynę Tonińską.

 

§ 3

Spośród członków komisji powołuję Dominikę Grząślewicz - Gabler jako przewodniczącego komisji.

 

§ 4

Spośród członków komisji powołuję Martynę Tonińską jako sekretarza komisji.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.