ZARZĄDZENIE NR OP.0050.98.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie odwołania Pani Grażyny Bartkowiak ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Krośnie

ZARZĄDZENIE NR OP.0050.98.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 6 lipca 2018 r.    
w sprawie odwołania Pani Grażyny Bartkowiak ze stanowiska
dyrektora Zespołu Szkół w Krośnie  

Na podstawie art.30 ust.2.pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i 1000 ) oraz art. 29 pkt 2 i art. 66 ust 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018, poz. 996) w związku ze złożonym przez Panią Grażynę Bartkowiak wnioskiem z dnia 28 czerwca 2018 r. postanawiam:

§ 1 Odwołać Panią Grażynę Bartkowiak ze stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół
w Krośnie z dniem 31 sierpnia 2018 roku.

§ 2 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.