Zarządzenie NR OP.0050.116.2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krośnie

ZARZĄDZENIE NR OP.0050.116.2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 1 sierpnia 2018 r.
  w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krośnie
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994  i 1000), art. 63 ust. 14 w związku z art. 29 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r.poz. 996, 1000 i 1290) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz.U. z 2017 r.  poz. 1587) zarządza się, co następuje:  
§ 1
  1. Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia konkursu  na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krośnie w następującym składzie:
1)    Anna Balcerek-Kałek - przedstawiciel organu prowadzącego, przewodniczący komisji;
2)    Przemysław Mieloch - przedstawiciel organu prowadzącego;
3)    Małgorzata Kaptur - przedstawiciel organu prowadzącego;
4)    Marlena Chmielewska - przedstawiciel rezerwowy organu prowadzącego;
5)    Beata Przyszczypkowska - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
6)    Elżbieta Buczkowska - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
7)    Agata Herda - przedstawiciel Wielkopolskiego Kuratora Oświaty;
8)    Elżbieta Zarzycka - przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
9)    Marcin Jakubowski - przedstawiciel Rady Pedagogicznej;
10)  Dorota Budzyńska, Dorota Snuszka - przedstawiciele rezerwowi Rady Pedagogicznej;
11)  Bartosz Chudziński - przedstawiciel Rady Rodziców;
12)  Anna Baraniak - przedstawiciel Rady Rodziców;
13)  Ewa Jerzewicz - przedstawiciel rezerwowy Rady Rodziców;  
  1. Miejsce prac komisji konkursowej: Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu, I piętro, pok. 13,  ul. Dworcowa 3 w Mosinie.
  2. Data i godzina rozpoczęcia pracy komisji konkursowej: 3 sierpnia  2018, godz. 9:00.
  § 2  
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.  
§ 3  
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.