Zarządzenie Nr BG 0050.114.2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie: powołania Dyrektora Mosińskiej Biblioteki Publicznej

Zarządzenie Nr BG 0050.114.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 1 sierpnia 2018 r.  
w sprawie: powołania Dyrektora Mosińskiej Biblioteki Publicznej  

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz.994 z późn.zm.) oraz art. 15 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017r. poz. 862 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.
Z dniem 1 sierpnia 2018 roku powołuję Panią Karolinę Talarczyk - Wieczorek na stanowisko Dyrektora Mosińskiej Biblioteki Publicznej.

§ 2.
Powołanie następuję na czas określony od dnia 1 sierpnia 2018r. do 31 lipca 2023r.  

§ 3.
Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy z powołania w Mosińskiej Bibliotece Publicznej na czas określony.

§ 4
Wysokość wynagrodzenia zostanie określona odrębnie.  

§ 5
  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.