Zarządzenie Nr OP.0050.119.2018 z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krośnie.

ZARZĄDZENIE NR OP.0050.119.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 6 sierpnia 2018r.

w sprawie: zatwierdzenia wyników konkursu na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół w Krośnie.

Na podstawie art.30 ust.2.pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz.994 i 1000, 1349 i 1432) oraz art.63 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018, poz. 996, 1000 i 1290) zarządzam co następuje:

§1.
Zatwierdza się wyniki konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krośnie,  w brzmieniu  stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.  
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.  
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załącznik do Zarządzenia nr OP.0050.119.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 6 sierpnia 2018 r.

Uzasadnienie:
Do konkursu, który odbył się w dniu 3 sierpnia 2018 r. ofertę złożyły dwie osoby.
Do konkursu przystąpiły dwie osoby. Analiza dokumentów złożonych przez kandydatów wykazała, że spełnili oni wymagania formalne i w wyniku uchwał podjętych przez komisję konkursową, do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krośnie przystąpiły dwie osoby.
Po wysłuchaniu koncepcji pracy na stanowisku dyrektora szkoły oraz po udzieleniu odpowiedzi na pytania członków komisji konkursowej, w wyniku przeprowadzonego w sposób tajny głosowania, komisja udzieliła akceptacji na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Krośnie Pani Karinie Rzepeckiej.