Zarządzenie Nr BG 0050.115.2018 z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie: powołania Dyrektora Galerii Sztuki w Mosinie

Zarządzenie Nr BG 0050.115.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 1 sierpnia 2018r.
 
w sprawie: powołania Dyrektora Galerii Sztuki w Mosinie
 
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 5  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018r. poz.994 z późn.zm.) oraz art. 15 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991r.
o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017r. poz. 862 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

 
 
§ 1. Z dniem 1 sierpnia 2018 roku powołuję Panią Dorotę Strzelecką  na stanowisko Dyrektora Galerii Sztuki w Mosinie.
§ 2. Powołanie następuję na czas określony od dnia 1 sierpnia 2018 r. do 31 lipca 2023 r.
§ 3. Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy z powołania w Galerii Sztuki w Mosinie na czas określony.
§ 4. Wysokość wynagrodzenia zostanie określona odrębnie.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.