Zarządzenie nr 75/2004 z 15.X.2004 r.

Zarządzenie nr 75 / 04
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 15 października 2004r.
 
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert realizowanego w oparciu o Roczny Program Współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. nr 142, poz.1591 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 pkt 1, ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności  pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z późn. zm.) zarządza się, co następuje :
 
 
§1.
Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań określonych  w Rocznym Programie współpracy samorządu Gminy Mosina z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2005.
 
§2.
Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których  mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność w dziedzinie objętej konkursem.
§3.
Oferty należy złożyć na formularzu  zgodnym  z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra   Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. nr 193, poz. 1891), w ciągu 30 dni od daty ukazania się ogłoszenia o konkursie.
 
§4.
Ogłoszenie o konkursie stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.
 
§5.
Zespół Opiniujący zostanie powołany przez Burmistrza w dniu 15 listopada 2004r.
 
§6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Załączniki: