Zarządzenie Nr 64/2004 z 24.IX.2004 r.

Zarządzenie Nr 64
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 24 września 2004 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
 
Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy zadania: Budowa szkoły podstawowej w Mosinie", zwaną dalej komisją.
 
§ 2
Na członków komisji powołuję:
1. Bogdana Robakowskiego,
2. Stanisława Dębca,
3. Marię Chodorowską,
4. Zygmunta Kmiecika,
5. Wojciecha Górnego,
6. Adama Ejchorsta.
 
§ 3
Spośród członków komisji powołuję Bogdana Robakowskiego jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4
Spośród członków komisji powołuję Adama Ejchorsta jako sekretarza komisji.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.