Zarządzenie Nr 62/2004 z 15.IX.2004 r.

Zarządzenie Nr 62/04
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 15 września 2004r.
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
Na podstawie § 19 ust. 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. Nr 19, poz. 177 ) zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie przebudowy chodników w ulicy Targowej w Mosinie  - etap II.
 
§ 2
Na członków komisji powołuję:
1.Bogdana Robakowskiego,
2. Stanisława Józefa Dębca,                  
3. Hannę Woźnikiewicz,                
4. Zygmunta Kmiecika,                           
5. Marię Wyzuj,                          
6. Danutę Wojciechowską,                   
7. Małgorzatę Piotrowską.                    
 
§ 3
Spośród członków komisji powołuję Bogdana Robakowskiego jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4
Spośród członków komisji powołuję Małgorzatę Piotrowską jako sekretarza komisji.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.