ZARZĄDZENIE nr OP.0050.142.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21.09.2018 r. w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów samorządu Gminy Mosina

ZARZĄDZENIE nr OP.0050.142.2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 21.09.2018 r.
  w sprawie powołania komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów samorządu Gminy Mosina dla uczniów  klas gimnazjalnych oraz klas ósmych szkół podstawowoych,  dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina.  
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz uchwały Nr VIII/46/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2007 r.w sprawie Regulaminu udzielania stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/113/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 września 2015 r., oraz Uchwałą LXXI/842/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 czerwca 2018 r. zarządza się, co następuje:

§ 1 Powołuje się komisję opiniującą wnioski o przyznanie stypendiów samorządu Gminy Mosina dla uczniów klas gimnazjalnych oraz klas ósmych szkół podstawowych , dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina
w następującym składzie:
a) Anna Balcerek-Kałek - Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury
i Sportu - przewodnicząca,
b) Michał Kleiber oraz Mieczysław Rożek  - członkowie reprezentujący Komisję Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Mosinie,
c) przedstawiciele szkół wnioskodawców:
-  Ewa Agnieszka Szymańska - Szkoła Podstawowa nr 1 w Mosinie,
-  Alicja Trybus - Szkoła Podstawowa nr 2 w Mosinie,
- Anna Bąk - Szkoła Podstawowa im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego
w Rogalinie,
-  Bogumiła Woroch - Szkoła Podstawowa „Pod Lipami" w Krosinku,
- Arleta Pawlak - Szkoła Podstawowa im Kawalerów Orderu Usmiechu
w Daszewicach,
d) Roman Kolankiewicz -przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Mosinie - sekretarz Komisji.
§ 2 Na termin posiedzenia komisji wyznacza się dzień 25 września 2018 r., godz. 18.00. Miejsce - Urząd Miejski w Mosinie - budynek nr 2,
ul. Dworcowa 3.
§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.
§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.