Zarządzenie Nr MK.0050.141.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 19 września 2018r. w sprawie likwidacji lokali socjalnych

Zarządzenie Nr MK.0050.141.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 19 września 2018r. 

w sprawie likwidacji lokali socjalnych  

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 944, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), na podstawie art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 756, poz. 1234 i poz. 1496) oraz na podstawie § 2 pkt 5 ust. 2 pkt 4 załącznika do uchwały nr LII/361/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mosina;  
zarządzam, co następuje: 
§ 1.
1. Z zasobu mieszkaniowego Gminy Mosina wyłączone zostają lokale socjalne:
1)      lokal o powierzchni 55,67 m2, mieszczący się w budynku położonym w Mosinie, przy ulicy Sowinieckiej 6C m. 5,
2)      lokal o powierzchni 43,14 m2 mieszczący się w Krośnie przy ul. Głównej 25A m.
2. Lokale wymienione w ust. 1 wyznacza się na lokale mieszkalne.  

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Mosinie. 

§ 3.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem 30 września 2018 r.

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś