Zarządzenie Nr MK.0050.143.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 21 września 2018r. w sprawie wyznaczenia lokalu socjalnego

Zarządzenie Nr MK.0050.143.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 21 września 2018r.  

w sprawie wyznaczenia lokalu socjalnego
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 944, poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), na podstawie art. 22 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 756, poz. 1234 i poz. 1496) oraz na podstawie § 2 pkt 5 ust. 2 pkt 4 załącznika do uchwały nr LII/361/13 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Mosina;  
zarządzam, co następuje:  

§ 1.
Na lokal socjalny wyznacza się z zasobu mieszkaniowego Gminy Mosina, lokal mieszkalny o powierzchni 22,72 m2, mieszczący się w budynku położonym w Mosinie, przy ulicy Pożegowskiej 3 m. 1a. 

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia Komunalnego Urzędu Miejskiego w Mosinie. 

§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

Burmistrz Gminy Mosina: Jerzy Ryś