Zarządzenie nr 94/2004 z 20.XII.2004 r.

Zarządzenie Nr 94/04
z dnia 20 grudnia 2004 r.
Burmistrza Gminy Moszna
 
w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603) a także w wykonaniu Uchwały Nr XLII/222/93 Rady Gminy w Mosinie z dnia 15 listopada 1993r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mosina i art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz. U. Nr 113, poz. 984)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej,  nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
  
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 94/04
z dnia 20 grudnia 2004r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
 
                   w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
 
 
W y k a z
działek przeznaczonych do sprzedaży
 
Nr działki          Powierzchnia          Nr Kw        Przeznaczenie                   Cena
                                                                                w planie zagosp.   
 
   328/5                    484 m²               30.486        Zabudowa mieszkaniowa     34.900,00 zł
                                                                                 jednorodzinna
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ul. Wodnej w Mosinie zatw. Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie Nr XLIX/415/01 z dnia 29 listopada 2001r. ( Dz. Urz. Woj. Wlkp Nr 162, poz. 4488 z dnia 21 grudnia 2001r.) działka opisana w wykazie stanowi jedność gospodarczą z działką nr 327/11 obr. Mosina. Zbywana jest na rzecz właściciela działki nr 327/11   w celu poprawy warunków jej zagospodarowania ( art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami ).
 
Księga wieczysta nie wykazuje obciążeń.
 
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.