Zarządzenie Nr 59/2004 z 6.IX.2004 r.

Zarządzenie   Nr 59 /04
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 6 września 2004r.
w sprawie powoływania komisji przetargowej i jej członków
 
na podstawie § 19 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz . 177) zarządzam, co następuje :
 
§ 1 .
Powołuję komisję do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na budowę sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach  B. Krzywoustego, B.Śmiałego i B. Chrobrego w Mosinie.
 
§  2
Na członków komisji powołuję :
1. Robakowski Bogdan
2. Dębiec Stanisław Józef
3. Chodorowska Maria
4. Wyzuj Maria
5. Woźnikiewicz Hanna
6. Adam Ejchorst
 
§ 3
Spośród członków komisji  powołuję Robakowskiego Bogdana jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4
Spośród członków komisji powołuję Woźnikiewicz Hannę jako sekretarza komisji.
 
§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.