ZARZĄDZENIE nr OP.0050.145.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 1 października 2018 r. W sprawie przyznania stypendiów samorządu Gminy Mosina dla uczniów klas gimnazjalnych oraz klas ósmych

ZARZĄDZENIE nr OP.0050.145.2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 1 października 2018 r.

 

W sprawie przyznania stypendiów samorządu Gminy Mosina dla uczniów klas gimnazjalnych oraz klas ósmych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest

Gmina Mosina.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz Rozdziału I pkt 8 Regulaminu udzielania stypendiów samorządu Gminy Mosina dla uczniów klas gimnazjalnych oraz klas ósmych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, stanowiącego  załącznik do Uchwały Nr VIII/46/07 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 lutego 2007 r.w sprawie Regulaminu udzielania stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, zmienionej Uchwałą Nr XVIII/113/15 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 24 września 2015 r., oraz Uchwałą LXXI/842/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 czerwca 2018 r. zarządza się, co następuje:

 

§ 1

Po zapoznaniu się z wynikami prac komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów naukowych Samorządu Gminy Mosina dla uczniów klas gimnazjalnych oraz uczniów klas ósmych szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, Burmistrz Gminy Mosina postanawia przyznać stypendium dla następujących uczniów:

a)    Maja Kilian – uczennica kl. VIII

Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie;

b)   Aleksandra Lange – uczennica kl. VIII

Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie;

c)    Franciszek Niemczewski – uczeń kl. VIII

Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie;

d)   Agata Nowicka – uczennica kl. VIII

Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie;

e)   Mikołaj Nowicki – uczeń kl. III gimnazjum

Szkoły Podstawowej nr 2 w Mosinie;

f)    Julia Apolonia Strzelczyk – uczennica kl. VIII

Szkoły Podstawowej

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach;

g)    Aleksandra Szłapka – uczennica kl. VIII

Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie;

h)   Tymoteusz Wincek – uczeń kl. III gimnazjum

Szkoły Podstawowej

im. Prezydenta RP Edwarda Raczyńskiego w Rogalinie.

 

§ 2

Po zapoznaniu się z wynikami prac komisji opiniującej wnioski o przyznanie stypendiów Samorządu Gminy Mosina dla uczniów klas gimnazjalnych oraz uczniów klas ósmych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Mosina, Burmistrz Gminy Mosina postanawia przyznać stypendium dla uczniów szczególnie uzdolnionych:

a)    Mikołaj Biedermann – uczeń kl. VIII Szkoły Podstawowej

im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Daszewicach;

b)   Oskar Piłat – uczeń kl. VIII

Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie.

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.