Zarządzenie Nr 35/2004 z 20.IV.2004 r.

Zarządzenie Nr 35/04
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 20 kwietnia 2004r.
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków
 
Na podstawie § 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Powołuję komisję do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na:
1)    dostawę i montaż placów zabaw,
2)    wykonanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych na terenie Gm. Mosina wraz ze wszystkimi wymaganymi pozwoleniami, uzgodnieniami  zgodnie z koncepcją urbanistyczną przebiegu ścieżek rowerowych.
 
§ 2
 
Na członków Komisji powołuję:
  1. Baraniaka Bogusława,
  2. Dębiec Stanisława Józefa,
  3. Ejchorsta Adama,
  4. Robakowskiego Bogdana,
  5. Woźniaka Piotra.
 
§ 3
 
Spośród członków komisji powołuję Robakowskiego Bogdana jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4
 
Spośród członków komisji powołuję Baraniaka Bogusława na sekretarza komisji.
 
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                                                                                                              Burmistrz

mgr Zofia Springer