Zarządzenie Nr 11/2004 z 18.II.2004r.

Zarządzenie Nr 11/04
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 lutego 2004r.
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków
 
Na podstawie & 1 ust. 1, & 2 ust. 1, & 4 ust. 1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz. U. Nr 82 poz. 743) zarządzam, co następuje:
 
&1. Powołuję komisję do prezprowadzenia i przygotowania przetargu nieograniczonego na:
1) dostawę i montaż placów zabaw,
2) wykonanie studium wykonalności oraz dokumentacji projektowej ścieżek rowerowych na terenie gm. Mosina wraz ze wszystkimi wymaganymi pozwoleniami, uzgodnieniami, zgodnie z koncepcją urbanistyczną przebiegu ścieżek rowerowych.
 
&2. Na członków komisji powołuję:
1. Baraniaka Bogusława,
2. Dębiec Stanisława Józefa,
3. Ejchorsta Addama,
4. Robakowskiego Bogdana,
5. Woźniaka Piotra.
&3. Spośród członków komisji powołuję Robakowskiego Bogdana jako przewodniczącego komisji.
&4. Spośród członków komisji powołuję Baraniaka Bogusława na sekretarza komisji.
&5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                                           Burmistrz
                                                                                                  mgr Zofia Springer