Zarządzenie Nr 55/2004 z 23.VIII.2004 r.

                                                      
Zarządzenie Nr 55/04
z dnia 23 sierpnia  2004r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży
_______________________________________________________________
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z  późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn.zm.  ) a także w wykonaniu Uchwały Nr XLII/222/93 Rady Gminy w Mosinie z dnia 15 listopada 1993r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mosina i art. 99 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz. U. Nr 113, poz. 984)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem wydania.
 
 
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 55/04
                                                                 z dnia  23 sierpnia 2004r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
 
działek przeznaczonych do sprzedaży, zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 22.560 jako własność Gminy Mosina
 
 Nr działki                        Położenie                             Powierzchnia                    Cena
 
  203/2, 202/2         Krosno ul. Główna                         3731 m²                     50.000,00 zł     
 
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Mosina zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XLVIII/365/98 z dnia 9 czerwca 1998r. działki gruntu nr 203/2 i 202/2 przeznaczone są pod działalność gospodarczą.