Zarządzenie nr OP.0050.150.2018

Zarządzenie nr OP.0050.150.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 15 października 2018 roku

w sprawie ogłoszenia konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Mosina wraz z księgą znaku

Na podstawie art.7 ust.1 pkt.18 oraz art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) zarządzam co następuje:

§1

Ogłaszam konkurs na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Mosina wraz z księgą znaku, zgodnie z ogłoszeniem stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§2

Zasady postępowania konkursowego określa „Regulamin konkursu na opracowanie projektu graficznego logo Gminy Mosina wraz z księgą znaku” stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§3

Odrębnym Zarządzeniem zostanie powołana Komisja konkursowa do przeprowadzenia postępowania, o którym mowa w §1 niniejszego zarządzenia.

§4

Ogłoszenie o konkursie podlega zamieszczeniu na oficjalnej stronie internetowej Gminy Mosina: www.mosina.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

§5

Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Kierownika Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.

§6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Treść zarządzenia

Załączniki:
- Ogłoszenie doc pdf
- Regulamin konkursu doc pdf
- Oświadczenie doc pdf
- Formularz (osoby fizyczne) doc pdf
- Formularz (osoby prawne) doc pdf