Zarządzenie Nr 61/2004 z 6.IX.2004 r.

                                                      
Zarządzenie Nr 61/04
z dnia 06 września  2004 r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży
_______________________________________________________________
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z  późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn.zm.  ) a także w wykonaniu Uchwały Nr XLII/222/93 Rady Gminy w Mosinie z dnia 15 listopada 1993r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mosina i art. 99 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz. U. Nr 113, poz. 984)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem wydania.
 
  
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 61/04
                                                                 z dnia  06 września 2004r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
 
                                w sprawie: ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
 
działek przeznaczonych do sprzedaży, zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 21997 jako własność Gminy Mosina
 
 Nr działki                       Położenie                             Powierzchnia                            Cena
 
  2622/13                          Mosina                                    936 m²                           49.500,00 zł    
  2622/14                          Mosina                                  1538 m²                           80.500,00 zł
  2622/15                          Mosina                                    945 m²                           50.000,00 zł
  2622/16                          Mosina                                  1015 m²                           53.500,00 zł
  2622/17                          Mosina                                  1030 m²                           54.500,00 zł
  2622/18                          Mosina                                  1203 m²                           63.500,00 zł
  2622/19                          Mosina                                  1020 m²                           54.000,00 zł
  2622/20                          Mosina                                    995 m²                           52.500,00 zł
  2622/33                          Mosina                                    928 m²                           49.000,00 zł
  2622/34                          Mosina                                    935 m²                           49.500,00 zł
  2622/35                          Mosina                                    911 m²                           48.000,00 zł
  2622/36                          Mosina                                  1762 m²                           92.500,00 zł
  2622/41                          Mosina                                    933 m²                           49.500,00 zł
  2622/42                          Mosina                                    931 m²                           49.500,00 zł
  2622/43                          Mosina                                    928 m²                           49.000,00 zł 
 
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych i usług sportu pomiędzy ulicą Konopnickiej a Kanałem Mosińskim w Mosinie zatwierdzonym Uchwałą nr LXII/503/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2002r. działki gruntu nr 2622/13, 2622/14, 2622/15, 2622/16, 2622/17, 2622/18, 2622/19, 2622/20, 2622/33, 2622/34, 2622/35, 2622/36, 2622/41, 2622/42, 2622/43  przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  wolnostojącą lub bliźniaczą wraz z budynkami gospodarczymi lub garażami.