Zarządzenie Nr 70/2004 z 8.X.2004 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R  70/04
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 8 października 2004r.
 
w sprawie zamiany działek gruntu położonych w Mosinie
 
  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.), uchwały nr XLII/222/93 Rady Gminy w Mosinie z dnia 15 listopada 1993r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mosina i art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz. U. Nr 113, poz. 984 )
 
z a r z ą d z a   s i ę, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do zbycia działki gruntu położone w Mosinie, oznaczone ewidencyjnie jako działki nr 520/8, 520/9, 520/10, 520/11, 520/12 obr. Mosina, ark. mapy 2, o łącznej powierzchni 1444 m², zapisana w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie  Kw nr 30.485 jako własność Gminy Mosina, przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Wodnej zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XLIX/415/01 z dnia 29 listopada 2001r. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną , oznaczoną na planie symbolem M.
Wartość gruntu ustala się na kwotę 76.475,00 zł.
(słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych).
 
§ 2.
Zbycie działki gruntu opisanej w § 1 nastąpi w formie bezprzetargowej, w zamian za przejęte na rzecz Gminy Mosina działki gruntu położone w Mosinie, oznaczone ewidencyjnie jako nr 521/1, 521/9, 521/12, 521/13, 521/18 obr. Mosina, ark. mapy 2, o łącznej powierzchni 1267 m², zapisane w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 37.471 jako współwłasność Państwa Konstancji, Andrzeja, Piotra Cieślewiczów i Iwony Depczyńskiej,
przeznaczone w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Wodnej zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XLIX/415/01 z dnia 29 listopada 2001r. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną ( strefa wolna od zabudowy) oraz zieleń publiczną.
Wartość gruntu ustala się na kwotę 45.115,00 zł
( słownie: czterdzieści pięć tysięcy  sto piętnaście złotych)
 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.