Zarządzenie Nr 69/2004 z 7.X.2004 r.

                                                      
Zarządzenie Nr 69 /04
z dnia 7 października  2004r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży
 
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z  późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn.zm.  ) a także w wykonaniu Uchwały Nr XLII/222/93 Rady Gminy w Mosinie z dnia 15 listopada 1993r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mosina i art. 99 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz. U. Nr 113, poz. 984)
 
zarządzam, co następuje:
 
                                                    § 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomość gruntową wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
                                                    § 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
                                                    § 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
                                                    § 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem wydania.
 
 
 
 
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 69/04
                                                                 z dnia  7 października 2004r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
 
                                w sprawie: ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
 
działek przeznaczonych do sprzedaży, zapisanych w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie jako własność Gminy Mosina
 
 Nr działki        Nr Kw                     Położenie                       Powierzchnia                 Cena
 
   2129/5          29.409            Mosina, rej. ul. Śremskiej          2,2590 ha            321.900,00 zł   
                                                           
 
Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gmiony Mosina zatwierdzonym Uchwałą Rady Miasta i Gminy Nr XLVIII/365/98 z dnia 9 czerwca 1998r. działka o numerze ewidencyjnym 2129/5 obr. Mosina położona jest na terenie przemysłu, inwestycji specjalnych i działalności gospodarczej.
 
Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) ustala się do dnia
30 listopada  2004r.