Zarządzenie Nr 68/2004 z 5.X.2004 r.

Zarządzenie Nr 68/04
z dnia 5 października 2004r.
Burmistrza Gminy Moszna
 
w sprawie nabycia udziałów we współwłasności
 
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.))  a także w wykonaniu Uchwały Nr XLII/222/93 Rady Gminy w Mosinie z dnia 15 listopada 1993r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mosina i art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz. U. Nr 113, poz. 984)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Nabyć udziały we współwłasności w wysokości 2/12 części działki stanowiącej drogę, oznaczoną ewidencyjnie jako nr 81 obr. Czapury art. mapy 9, zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 18.187 jako współwłasność Czesława Osucha oraz Krystyny Osuch wspólność do 2/12 części, Mariana Szyka do 8/12 części, Małgorzaty Szulc do 1/12 części i Bernarda Szulca do 1/12 części.
 
§ 2.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.