Zarządzenie Nr 43/2004 z 14.VI.2004 r.

Zarządzenie Nr 43/04
z dnia 14 czerwca 2004r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż.
 
   Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.) a także w wykonaniu Uchwały Nr XLII/222/93 Rady Gminy w Mosinie z dnia 15 listopada 1993r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mosina i art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz. U. Nr 113, poz. 984)
 
zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Przeznacza się do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej,  nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
§ 2.
 
Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu przez okres 21 na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 3.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
§ 4.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
 
 
 
 
Załącznik Nr 1
do Zarządzenia nr 43/04
z dnia 14 czerwca 2004r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
 
                   w sprawie ogłoszenia wykazu  nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
 
 
 
W y k a z
 
Nr działki
Powierzchnia m2
2038/1
3517
2039/2
3515
2110/2
3473
2111/1
6524
2112/1
2465
 
 Powyższa  nieruchomość zabudowana jest budynkiem hali produkcyjnej o powierzchni użytkowej 2657 m² oraz budynkiem socjalnym o powierzchni użytkowej 460 m².
  Zapisana jest w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 38.887 jako własność Gminy Mosina. Przeznaczona jest do sprzedaży bezprzetargowej za cenę 446.918,76 zł brutto na rzecz właściciela nieruchomości zapisanej w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 34.357 w celu poprawy warunków jej zagospodarowania ( art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami ).