Zarządzenie Nr 66/2004 z 4.X.2004 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R  66/04
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 4 października 2004 r.
 
w sprawie zamiany działek gruntu położonych w Mosinie
 
  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późn. zm.), uchwały nr XLII/222/93 Rady Gminy w Mosinie z dnia 15 listopada 1993r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mosina i art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz. U. Nr 113, poz. 984 )
 
z a r z ą d z a   s i ę, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do zbycia działkę gruntu położoną w Mosinie, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 763/3 obr. Mosina, ark. mapy 13, o powierzchni 113 m², zapisana w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie  Kw nr 38.192 jako własność Gminy Mosina, przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w rejonie ulic: Nizinnej, Wysokiej oraz Szosy Poznańskiej zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XVI/125/99 z dnia 26 sierpnia 1999r. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji usługowej bez możliwości pogorszenia stanu środowiska.
Wartość gruntu ustala się na kwotę 5.690,00 zł.
(słownie: pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt złotych).
 
§ 2.
Zbycie działki gruntu opisanej w § 1 nastąpi w formie bezprzetargowej, w zamian za przejętą na rzecz Gminy Mosina działkę gruntu nr 764/3 obr. Mosina, ark. mapy 13, o powierzchni 79 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 26.545 jako własność p. Barbary Nowaczyk, przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych w rejonie ulic: Nizinnej, Wysokiej oraz Szosy Poznańskiej zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XVI/125/99 z dnia 26 sierpnia 1999r. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z dopuszczeniem funkcji usługowej bez możliwości pogorszenia stanu środowiska.
Wartość gruntu ustala się na kwotę 3.978 zł
( słownie: trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych)
 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.