do 31.05.2022 r.

(14) Interpelacja w sprawie zaprojektowania oraz budowy sieci połączonych ze sobą ścieżek rowerowych w całej gminie.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(24) Interpelacja w sprawie zorganizowania szkoleń dla nowo wybranych władz jednostek pomocniczych.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(25) Zapytanie w sprawie mediany czasu dojazdu karetek pogotowia.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(89) Interpelacja w sprawie montażu progów zwalniających wyspowych na drodze gminnej w Bolesławcu.pdf
        -udzielona odpowiedź.pdf
(90) Interpelacja w sprawie zakupu i montażu radarowych wyświetlaczy prędkości.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(92) Interpelacja w sprawie wszczęcia procedury projektowej oraz budowy ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Mosina.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(95) Interpelacja w sprawie instalacji fotowoltaicznych.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(100) Interpelacja w sprawie spiętrzenia wody na kanale Olszynka.pdf
        -udzielona odpowiedź.pdf
(149)  Zapytanie w sprawie ścieżek rowerowych na terenie Gminy Mosina.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(150) Zapytanie w sprawie aktualizacji projektu budowy chodników w Borkowicach.pdf
        -udzielona odpowiedź.pdf
(151) Zapytanie w sprawie budowy wyniesionego przejścia dla pieszych w miejscowości Pecna.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(185) Zapytanie w sprawie organizacji parkingu, scieżki pieszo-rowerowej na skrzyżowaniu ulic Głównej i Piaskowej w Krośnie.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(186) Zapytanie w sprawie jednakowego oznakowania przejazdów rowerowych przez ulice na terenie Mosiny.
        - udzielona odpowiedź.pdf
(250) Interpelacja w sprawie zmian budżetowych w zakresie inwestycji w bazę edukacyjną.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
          - załącznik do odpowiedzi.pdf
         -druga udzielona odpowiedź.pdf
(279) Zapytanie w sprawie możliwości przywrócenia wiaty przystanku autobusowego w Bolesławcu.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
Stanowisko w sprawie udzielonej odpowiedzi i pismo przekazujące sprawę Burmistrzowi Gminy Mosina.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(280) Zapytanie w sprawie montażu progów zwalniających w Bolesławcu.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(296) Interpelacja w sprawie wysokości wyliczonej przez ZUK opłaty za gospodarowanie odpadami ustalonej dla przedsiębiorców.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        -druga udzielona odpowiedź.pdf
(304) Interpelacja w sprawie aktualizacji na stronie internetowej Gminy Mosina i na BIP-ie formularzy wniosków, deklaracji i danych dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(318) Interpelacja w sprawie wznowienia funkcjonowania targowiska w Mosinie, w zakresie handlu artykułami spożywczymi, warzywami, owocami i roślinami.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(379) Zapytanie w sprawie ścieżek rowerowych Borkowice-Drużyna.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
(380) Zapytanie w sprawie aktualizacji projektu budowy chodników w Borkowicach.pdf
        - udzielona odpowiedź.pdf
        - druga udzielona odpowiedź.pdf
(407) Zapytanie w sprawie przystanków autobusowych w Borkowicach i Bolesławcu.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(408) Zapytanie w sprawie pojemników na odpady oraz kompostowników.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(409) Zapytanie w sprawie przystanków autobusowych w Dymaczewie Starym.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(470) Zapytania w sprawie progów zwalniających w Bolesławcu.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(471) Zapytania w sprawie wodociągu w ulicach: Topolowa, Sielska, Jemiołowa, Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Pecna.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(472) Zapytania w sprawie budowy ulicy Łąkowej - Różanej w miejscowości Pecna.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
Uzupełnienie zapytań w sprawie budowy ulicy Łąkowej i Różanej w miejscowości Pecna.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(473) Zapytania w sprawie utwardzenia ulicy Szkolnej w miejscowości Pecna.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(474) Zapytania w sprawie stanu prawnego działek przeznaczonych pod drogę w Borkowicach oraz w Bolesławcu.pdf
         - udzielona odpowiedź.pdf
(477) Zapytania w sprawie nasadzeń drzew na boisku w Borkowicach.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(478) Interpelacja w sprawie utwardzenia tłuczniem ulicy Sosnowej w Pecnej.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(481) Zapytania w sprawie warunków zabudowy działek 214/7 i 214/6 obręb Borkowice.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
          - załącznik do odpowiedzi nr 1.pdf
          - załącznik do odpowiedzi nr 2.pdf
(494) Interpelacja w sprawie profilowania dróg.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(505) Zapytania w sprawie sieci gazowej w sołectwach: Borkowice, Bolesławiec oraz Dymaczewo Stare.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(546) Interpelacja w sprawie przystanku autobusu szkolnego w Dymaczewie Starym.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(551) Zapytanie w sprawie terminu dostarczenia do świetlic wiejskich pojemników na odpady zmieszane i segregowane.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(552) Zapytanie w sprawie projektu budowy chodnika w Borkowicach.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(553) Zapytanie w sprawie programu budowy ścieżek rowerowych w Gminie Mosina.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(640) Zapytanie w sprawie aktualizacji projektu budowy chodników w Borkowicach.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
(641) Zapytanie w sprawie ścieżek rowerowych Borkowice-Drużyna, Drużyna -Pecna.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf
          - druga udzielona odpowiedź.pdf
(642) Zapytanie w sprawie ulicy Cichej w Drużynie oraz ulicy Sosnowej w Pecnej.pdf
          - udzielona odpowiedź.pdf