Zarządzenie nr 92/2004 z 15.XII.2004 r.

Zarządzanie Nr 92/04
 
BURMISTRZA GMINY MOSINA
 
z dnia 15 grudnia 2004 r.
 
W sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 
Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz na podstawie § 1 ust 1, § 2 ust.1, § 4 ust.1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz.U. Nr 82, poz 743) zarządzam co następuje:
 
§ 1
Powołuję Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na:
"Skład, druk i dostawę bezpłatnego czasopisma Gminy Mosina "Merkuriusz Mosiński" w roku 2005"
w składzie:
 
1. - Bogdan Robakowski                                                                   - przewodniczący
2. - Maria Chodorowska                                                                   - członek  
3. - Adam Ejchorst                                                                            - członek
4. - Bartłomiej  Kmieć                                                                       - członek
 
                                                           § 2
 
Komisja Przetargowa pracować będzie w oparciu o Regulamin Wewnętrznej Komisji Przetargowej, który określa jej prawa i obowiązki w procedurze oceny ofert i oferentów.
 
§ 3
1.    Komisja Przetargowa rozpocznie pracę z dniem powołania.
2.    2. Komisja Przetargowa zakończy pracę w dniu podpisania umowy z oferentem , którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
  
 
Mosina 15 grudnia 2004 r.