Zarządzenie nr 91/2004 z 9.XII.2004 r.

Zarządzenie nr 91/04

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 9 grudnia 2004 r.

 

w sprawie wyborów Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 7 w Mosinie.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz w wykonaniu § 26 ust. 1 i ust. 2 Statutu Osiedla Nr 7 w Mosinie, stanowiącego załącznik do uchwały nr XXXII/262/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 października 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004 r. Nr 161, poz. 3457) Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:

§ 1.

Ustala się, że wybory Przewodniczącego i Zarządu Osiedla Nr 7 w Mosinie odbędą się w dniu 7 stycznia 2005 r. o godz. 18.00 w Przedszkolu Nr 2 w Mosinie, przy ul. Powstańców Wielkopolskich 1.

§ 2.

Porządek obrad Ogólnego Zebrania Mieszkańców Osiedla Nr 7 w Mosinie jest następujący:

 1. Otwarcie Zebrania.

 2. Stwierdzenie quorum.

 3. Wybór komisji skrutacyjnej.

 4. Zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla.

 5. Zamknięcie listy zgłoszeń.

 6. Głosowanie.

 7. Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

 8. Zgłoszenie przez Przewodniczącego Zarządu Osiedla kandydatów na członków Zarządu Osiedla.

 9. Głosowanie.

 10. Podanie wyników głosowania przez komisję skrutacyjną.

 11. Zakończenie Zebrania.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez umieszczenie na tablicach informacyjnych Urzędu Miejskiego oraz w drodze obwieszczenia w miejscach zwyczajowo przyjętych na terenie Osiedla.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.