Zarządzenie nr 96/2004 z 20.XII.2004 r.

                 
Zarządzenie Nr 96 /04
z dnia 20 grudnia  2004 r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie: ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży
_______________________________________________________________
 
       Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust. 1 i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.  o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603  ) a także w wykonaniu Uchwały Nr XLII/222/93 Rady Gminy w Mosinie z dnia 15 listopada 1993r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mosina i art. 99 ust.1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz. U. Nr 113, poz. 984)
 
zarządzam, co następuje:
 
                                                    § 1.
Przeznacza się do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowe wymienione w wykazie stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
 
                                                    § 2.
Wykaz, o którym mowa w §1 podlega wywieszeniu przez okres 21 dni na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 
                                                    § 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
                                                    § 4.
Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podpisania.
 
  
 
                                                                 Załącznik Nr 1
                                                                 do Zarządzenia Nr 96/04
                                                                 z dnia 20 grudnia  2004r.
                                                                 Burmistrza Gminy Mosina
 
                                w sprawie: ogłoszenia wykazu działek przeznaczonych do sprzedaży
 
 
W Y K A Z
działek przeznaczonych do sprzedaży, zapisanych w Księgach wieczystych Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 21997 i 25522 jako własność Gminy Mosina, położonych w Mosinie w rejonie ul. Konopnickiej
 
 Nr działki                            Powierzchnia (m²)                              Cena (zł)
1784/12                                          802                                            43.000,00
1784/13                                          825                                            44.200,00
1784/14                                          849                                            45.500,00
1784/15                                          836                                            44.800,00
2622/7                                            765                                            41.000,00
2622/8                                            730                                            39.200,00
2622/9                                            983                                            52.500,00
2622/10                                          983                                            52.500,00
2622/11                                          985                                            52.600,00
2622/12                                          978                                            52.200,00
2622/21                                         1017                                           54.300,00
2622/22                                         1007                                           53.800,00
2622/29                                          957                                            51.100,00
2622/44                                          949                                            50.700,00
2622/45                                          957                                            51.100,00
2622/46                                          957                                            51.100,00
2622//47                                         957                                            51.100,00   
 
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów mieszkaniowych i usług sportu pomiędzy ulicą Konopnickiej a Kanałem Mosińskim w Mosinie zatwierdzonym Uchwałą nr LXII/503/02 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 26 września 2002r. powyższe działki gruntu   przeznaczone są pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną  wolnostojącą lub bliźniaczą wraz z budynkami gospodarczymi lub garażami.
Księgi wieczyste nie wykazują obciążeń.
Zgodnie z art. 34 ust. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, pierwszeństwo w nabyciu, z zastrzeżeniem art. 216a cyt. ustawy, przysługuje osobie, która spełnia jeden z następujących warunków:
1.  przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu,
2.    jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności tej nieruchomości przed dniem 5 grudnia 1990r. albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek w terminie 42 dni licząc od dnia wywieszenia wykazu.