Zarządzenie Nr OŚ.00501.154.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 października 2018 roku

Zarządzenie Nr  OŚ.00501.154.2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 24 października 2018 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia zasad gospodarowania oraz ceny drewna opałowego

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 45 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994, 1000, 1349 i 1432), zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr OŚ.00501.85.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania oraz ceny drewna opałowego zmienionym zarządzeniem
nr OŚ.00501.94.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 4 lipca 2018 r. zmieniającym zarządzenie
w sprawie określenia zasad gospodarowania oraz ceny drewna opałowego, zmienionym zarządzeniem nr OŚ.00501.120.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 sierpnia 2018 r. zmieniającym zarządzenie
w sprawie określenia zasad gospodarowania oraz ceny drewna opałowego § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„ 2. Ustala się minimalną jednostkową cenę sprzedaży drewna opałowego, pozyskiwanego z usuwania drzew z terenów zarządzanych przez Gminę Mosina w wysokości 36,23 zł brutto za m3 drewna”

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.