Zarządzenie Nr OŚ.00501.156.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 24 października 2018 roku

Zarządzenie Nr  OŚ.00501.156.2018

Burmistrza Gminy Mosina

z dnia 24 października 2018 roku

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu kontrolującego

 

Na podstawie art. 379 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2018 r., poz. 799 z późn. zm.) w związku z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r., poz. 1454), art. 47b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r., poz. 2101 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr OŚ.00501.132.2017 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 25 października 2017 r.
w sprawie powołania Zespołu kontrolującego, § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„ 2. W skład zespołu kontrolującego wchodzą:

1)      Dominika Grząślewicz-Gabler – Kierownik zespołu,

2)      Martyna Tonińska – Członek zespołu;

3)      Jarosław Dobicki - Członek zespołu;

4)      Włodzimierz Głuchy - Członek zespołu;

5)      Damian Pietruszewski - Członek zespołu;

6)      Rafał Filipowicz - Członek zespołu;

7)      Jakub Skibiński - Członek zespołu;

8)      Julia Myślicka - Członek zespołu;

9)      Michał Salamon - Członek zespołu;

10)  Grażyna Cichocka - Członek zespołu.”

 § 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.