Zarządzenie nr 102/2004 z 30.XII.2004 r.

Z A R Z Ą D Z E N I E   N R  102/04
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 grudnia 2004r.
 
w sprawie zamiany działek gruntu położonych w Mosinie
 
  Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz. U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603), uchwały nr XLII/222/93 Rady Gminy w Mosinie z dnia 15 listopada 1993r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mosina i art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 2002r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta ( Dz. U. Nr 113, poz. 984 )
 
z a r z ą d z a   s i ę, co następuje:
 
§ 1.
Przeznacza się do zbycia działkę gruntu położoną w Mosinie, oznaczoną ewidencyjnie jako działka nr 328/3 obr. Mosina, ark. mapy 2, o powierzchni 781 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie  Kw nr 30.486 jako własność Gminy Mosina, przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Wodnej zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XLIX/415/01 z dnia 29 listopada 2001r. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną , oznaczoną na planie symbolem M.
Wartość gruntu ustala się na kwotę 55.123,00 zł.
(słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy złote).
 
§ 2.
Zbycie działki gruntu opisanej w § 1 nastąpi w formie bezprzetargowej, w zamian za przejętą na rzecz Gminy Mosina działkę gruntu położoną w Mosinie, oznaczoną ewidencyjnie jako nr 327/6 obr. Mosina, ark. mapy 2, o  powierzchni 637 m², zapisaną w Księdze wieczystej Sądu Rejonowego w Śremie Kw nr 39.009 jako współwłasność do połowy p. Marka Pawła Pendyka i p. Jerzego Pendyka, przeznaczoną w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w rejonie ulicy Wodnej zatwierdzonym Uchwałą Rady Miejskiej w Mosinie nr XLIX/415/01 z dnia 29 listopada 2001r. pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną , oznaczoną na planie symbolem M.
Wartość gruntu ustala się na kwotę 44.959,00 zł
( słownie: czterdzieści cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych)
 
§ 3.
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.
 
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.