Zarządzenie nr 9/2004 z 16.II.2004 r.

Zarządzenie Nr 9
z dnia 16 lutego 2004 r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków
 
 
Na podstawie § 1 ust. 1, § 2 ust.1, § 4 ust. 1 i 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2002 r. w sprawie szczególnych zasad powoływania członów komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz.U.Nr 82, poz. 743) zarządzam, co następuje:
 
 
§ 1.
 
Powołuję Komisję Przetargową do przygotowania i przeprowadzenia zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na zakup wraz z dostawą artykułów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Mosinie, w roku 2004 zwaną dalej komisją :
 
 
§2
 
Na członków komisji powołuję:
1. Bogdan Robakowski -
2. Stanisław Dębiec
3. Piotr Woźniak
4. Aleksandra Tuliszka
5. Adama Ejchorsta
§ 3
 
Spośród członków komisji powołuję Bogdana Robakowskiego jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4.
 
Spośród członków komisji powołuję Adama Ejchorsta jako sekretarza komisji.
 
§ 5.
 
Komisja przedłoży opinię na temat najkorzystniejszej oferty Burmistrzowi Gminy Mosina .
 
 
§ 6.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.