ZARZĄDZENIE nr OP.0050.161.2018 Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej prace złożone do konkursu na najlepszą pracę dyplomową

ZARZĄDZENIE nr OP.0050.161.2018
Burmistrza Gminy Mosina z dnia 7 listopada 2018 r.
w sprawie powołania komisji konkursowej oceniającej prace złożone do konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina.  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz § 3 ust.1 Regulaminu konkursu za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina stanowiącego załącznik  nr 1 do Uchwały nr LXII/725/2018 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia  25 stycznia 2018 r. w sprawie nagrody Burmistrza Gminy Mosina za najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina zarządza się, co następuje:  
§ 1 Powołuje się komisję oceniającą prace dyplomowe złożone  do konkursu na najlepszą pracę dyplomową dotyczącą Gminy Mosina,  w następującym składzie:
a)      Anna Balcerek-Kałek - Kierownik Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu - przewodnicząca,
b)      dr inż. Grzegorz Górecki -  pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
c)       dr Bartłomiej Kołtus -  pracownik naukowy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
d)      Małgorzata Kaptur oraz Dominik Michalak - radni Rady Miejskiej w Mosinie,
e)       Michalina Szeliga - kierownik referatu Planowania Przestrzennego i Budownictwa
f)       Joanna Nowaczyk - koordynator ds. obsługi mediów Urzędu Miejskiego w Mosinie  
§ 2 Na termin podsumowującego pracę posiedzenia komisji wyznacza się dzień 28 listopada 2018 r., godz. 16:00 Miejsce - Urząd Miejski w Mosinie - budynek nr 2, ul. Dworcowa 3.  
§ 3 Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu.  
§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.