Zarządzenie nr 100/2004 z 30.XII.2004 r.

Zarządzenie Nr 100/04
z dnia 30 grudnia 2004 r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie ogłoszenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z ułamkową częścią gruntu
 
 
Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 13 ust 1.i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( j.t. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) oraz w wykonaniu uchwały nr XIII/90/95 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 listopada 1995 r. w sprawie zasad bezprzetargowej sprzedaży mieszkalnych lokali komunalnych na rzecz najemców tych lokali i uchwały Nr XLIV/353/98 rady Miejskiej w Mosinie z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie zasad sprzedaży mieszkalnych lokali komunalnych
zarządzam, co następuje:
§1.
 
Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej lokal mieszkalny, położony w Mosinie przy ul. Śremskiej12 wraz z ułamkową częścią gruntu wymienione w wykazie stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.
§ 2.
 
Wykaz o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu prze okres 21 dni na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mosinie.
§ 3.
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości