Zarządzenie nr 93/2004 z 15.XII.2004 r.

Zarządzenie Nr 93/04
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 15 grudnia 2004 r.
 
w sprawie powołania komisji przetargowej i jej członków.
 
Na podstawie art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177), zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 
Powołuję komisję przetargową do przygotowania i przeprowadzenia przetargu w trybie zapytania o cenę na “Zakup wraz z dostawą artykułów biurowych dla Urzędu Miejskiego w Mosinie w roku 2005, zwaną dalej komisją.
 
§ 2
 
Na członków komisji powołuję:
1. Bogdana Robakowskiego,
2. Stanisława Dębca,
3. Marię Chodorowską,
4. Aleksandrę Tuliszkę,
5. Adama Ejchorsta.
§ 3
 
Spośród członków komisji powołuję Bogdana Robakowskiego jako przewodniczącego komisji.
 
§ 4
 
Spośród członków komisji powołuję Aleksandrę Tuliszkę jako sekretarza komisji.
 
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.