Zarządzenie nr 79/2004 z 12.XI.2004 r.

Zarządzenie Nr 79/04
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 12 listopada 2004r.
 
w sprawie projektu budżetu Gminy Mosina na rok 2005.
 
Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 119 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.)
 
Burmistrz Gminy Mosina przedkłada :
 
§1.
Projekt budżetu Gminy Mosina na rok 2005 w brzmieniu ustalonym w załącznikach.
 
§2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Załączniki :
  1. Załącznik nr 1 - dochody budżetu
  2. Załącznik nr 2 - wydatki budżetu
  3. Załącznik nr 3 - źródła pokrycia deficytu
  4. Załącznik nr 4 - plan przychodów i rozchodów środków specjalnych
  5. Załącznik nr 5 - dotacje celowe
  6. Załącznik nr 6 - wykaz inwestycji
  7. Załącznik nr 7 - plan przychodów i wydatków GFOŚiGW
  8. Załącznik nr 8 - plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
  9. Załącznik nr 9 - zestawienie wydatków bieżących i majątkowych
  10. Informacja o stanie mienia komunalnego