Zarządzenie nr 65/2004 z 30.IX.2004 r.

Zarządzenie Nr 65/04
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 30 września 2004 r.
 
w sprawie zmiany budżetu Gminy
 
Na podstawie art. 128 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm.) oraz § 8 uchwały Nr XX/162/04 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 29 stycznia 2004 r. w sprawie budżetu Gminy Mosina na rok 2004, zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Dokonuje się przeniesień wydatków między rozdziałami w obrębie działu - zgodnie z załącznikiem NR 2 do zarządzenia
§ 2.
 
Zmienia się dotacje celowe na zadania zlecone, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 U z a s a d n i e n i e
 
Rada Miejska w Mosinie Uchwałą Nr XX/162/04 z dnia 29 stycznia 2004 r. upoważniła Burmistrza Gminy do dokonywania zmian w budżecie Gminy, polegających na przenoszeniu kwot w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w obrębie jednego działu, z wyjątkiem zmian w planie wydatków inwestycyjnych i planie dotacji przedmiotowych i podmiotowych.
Mając na uwadze prawidłową realizację budżetu na rok 2004, Burmistrz Gminy skorzystał z powyższego upoważnienia.