Zarządzenie nr 40/2004 z 7.VI.2004 r.

Zarządzenie Nr 40/2004
z dnia 7 czerwca 2004r.
Burmistrza Gminy Mosina
 
w sprawie przekazania mienia komunalnego w administrowanie
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XLII/222/93 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 15 listopada 1993r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Mosina Burmistrz Gminy Mosina zarządza, co następuje:
 
§ 1.
 
Przekazuje się w administrowanie Zakładowi Usług Komunalnych w Mosinie budynek administracyjno - socjalny położony w Mosinie przy ul. Sowinieckiej 6G.
 
§ 2.
 
Administrowanie następuje z dniem wydania niniejszego Zarządzenia.
 
§ 3.
 
Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Geodezji i Nieruchomości.